Home > cat > trigo 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk ca hu cs tr ar fa id vi ko ja ru zh zh_TW eo
Previous  Next  Edit  Rename  Undo  Refresh  Search  Administration  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
Documentation
History
 
Warning! This page is not up to date.  See english version 
Funksionet trigonometrike
ACos Llogarit kosinusin harkor të një këndi.
ACosh Llogarit kosinusin hiperbolik harkor të një këndi.
Ang Llogarit koordinatën polare të këndit nga dy koordinatat drejtkëndore.
ASin Llogarit sinusin harkor të një këndi.
ASinh Llogarit sinusin hiperbolik harkor të një këndi.
ATan Llogarit tangjentën harkore të një këndi.
ATan2 Llogarit tangjentën harkore të dy numrave.
ATanh Llogarit tangjentën hiperbolike harkore të një këndi.
Cos Llogarit kosinusin e një këndi.
Cosh Llogarit kosinusin hiperbolik të një këndi.
Deg Konverton radianët në shkallë.
Hyp Llogarit hipotenuzën e një trekëndëshi.
Mag Llogarit koordinatën e distancës polare nga dy koordinatat drejtkëndore.
Pi Kthen π ose një shumëfish të π.
Sin Llogarit sinusin e një këndi.
Sinh Llogarit sinusin hiperbolik të një këndi.
Tan Llogarit tangjentën e një këndi.
Tanh Llogarit tangjentën hiperbolike të një këndi.
Rad Konverton shkallët në radianë.