خانه > comp > gb.cairo > cairomatrix 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
CairoMatrix (gb.cairo)
This class represents a Cairo transformation matrix.

نمادها
این کلاس ساختنی هست.
این کلاس می تواند به عنوان یک تابع استفاده شود.

متد ها 
 Invert  Multiply  Rotate  Scale  Translate 

Note that all methods return the current matrix they applied on, so that you can easily chain calls on the same code line.