خانه > comp > gb.cairo > cairosurface 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
CairoSurface (gb.cairo)
This class is the parent class of all Cairo surface classes.

نمادها
این کلاس ساختنی نمی باشد.

خصوصیات  متد ها 
 Path  Resolution  Status   Finish  Save