خانه > comp > gb.dbus > dbus 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
DBus (gb.dbus)
This class manages the connection to the session or the system bus.

نمادها
این کلاس هست وارث _DBus.
خصوصیات استاتیک  ثابت ها 
 Debug  Session  System   Error  Method  Reply  Signal 

این کلاس استاتیک می باشد.
This class acts like a فقط خواندنی array.

خصوصیات استاتیک 
 Name