خانه > comp > gb.dbus > dbusapplication 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
DBusApplication (gb.dbus)
This class represents an application connected to a bus.

نمادها
این کلاس ساختنی هست.
This class acts like a فقط خواندنی array.

خصوصیات 
 Connection  Index  Name