Home > comp > gb.form.dialog > dialog > selectdirectory 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR sq ca hu cs tr ar fa id vi ko ja ru zh zh_TW eo
Previous  Next  Edit  Rename  Undo  Refresh  Search  Administration  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
Documentation
History
 
Dialog.SelectDirectory (gb.form.dialog)
Static Function SelectDirectory ( ) As Boolean

Го повикува стандардниот дијалог за да се најде име на постоечки директориум.

Овој метод враќа TRUE ако корисникот кликне на копчето за откажување, и FALSE ако кликнал на копчето за потврда.

Овој пример ќе направи листа на сите датотеки одбрани од корисникот. Ако корисникот откаже, листата не се прикажува.

Example

PUBLIC SUB ButtonDirectory_Click()
  DIM fileName AS String
  IF Dialog.SelectDirectory() THEN RETURN
  FOR EACH fileName IN Dir(Dialog.Path)
    PRINT Dialog.Path &/ fileName
  NEXT
END