خانه > comp > gb.form.dialog > dialog 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
Dialog (gb.form.dialog)
This class contains static methods used for calling Gambas-specific ../../gb.form/dialog boxes.

نمادها
این کلاس استاتیک می باشد.

خصوصیات استاتیک  متدهای استاتیک 
 AutoExt  Date  Paths   OpenFile  SaveFile  SelectDate  SelectDirectory