خانه > comp > gb.form.dialog > dialog 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
Dialog (gb.form.dialog)
This class contains static methods used for calling Gambas-specific ../../gb.form/dialog boxes.

نمادها
این کلاس استاتیک می باشد.

خصوصیات استاتیک  متدهای استاتیک 
 AutoExt  Date  Paths   OpenFile  SaveFile  SelectDate  SelectDirectory