خانه > comp > gb.form > balloon 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
Balloon (gb.form)

This class displays a message and an optional icon inside a yellow balloon.

It is intended to replace the Message class by a less disturbing GUI element.

نمادها
این کلاس استاتیک می باشد.
این کلاس می تواند به عنوان یک تابع استفاده شود.

خصوصیات استاتیک  متدهای استاتیک 
 Control  Delay  Font  Visible   Delete  Error  Hide  Info  Question  Warning