خانه > comp > gb.form > inputbox 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
InputBox (gb.form)

This class implements a simple input dialog box, similar to the Visual Basic™ one.

نمادها
این کلاس استاتیک می باشد.
این کلاس می تواند به عنوان یک تابع استفاده شود.