خانه > comp > gb.net.smtp > smtpclient 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
SmtpClient (gb.net.smtp)
This class implements a SMTP client.

نمادها
این کلاس هست وارث _SmtpClient.
خصوصیات  متد ها 
 Alternative  Bcc  Body  Cc  Count  Debug  From  Host  Password  Port  Subject  To  User   Add 

این کلاس ساختنی هست.

خصوصیات  متد ها 
 Encrypt   Send