خانه > comp > gb.qt4.webkit > webdownload 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
WebDownload (gb.qt4.webkit)
This class allows to manage a WebView file download.

نمادها
این کلاس ساختنی نمی باشد.

ثابت ها 
 Cancelled  Created  Downloading  Error  Finished 
خصوصیات  متد ها 
 ErrorText  Path  Progress  Size  Status  Url   Cancel  Delete