خانه > comp > gb.qt4 > application 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
Application (gb.qt4)
This static class gives global information about the application.

نمادها
این کلاس استاتیک می باشد.

خصوصیات استاتیک 
 ActiveControl  ActiveWindow  Busy  Embedder  Font  MainWindow  ShowTooltips  Theme