خانه > comp > gb.qt4 > border 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
Border (gb.qt4)
Constants used by the Border property of many controls.

نمادها
این کلاس استاتیک می باشد.

ثابت ها 
 Etched  None  Plain  Raised  Sunken