خانه > comp > gb.qt4 > message 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
Message (gb.qt4)

This class is used for displaying message boxes.

نمادها
این کلاس استاتیک می باشد.
این کلاس می تواند به عنوان یک تابع استفاده شود.

خصوصیات استاتیک  متدهای استاتیک 
 Title   Delete  Error  Info  Question  Warning 

All Message functions can have up to three buttons:

When invoked with only one argument, then there is only one "OK" button.

Message boxes are modal, i.e. the program is paused until one button is clicked.

When the message box is closed, the index of the clicked button is returned.

مثال

PRINT Message("Program v0.3\\nVersion of 2006-03-28")
PRINT Message.Info("Program v0.3\\nVersion of 2006-03-28", "Fine")
PRINT Message.Warning("Your changes will be lost", "Save", "Ignore", "Cancel")