خانه > comp > gb.xml > xmlreadernodetype 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR mk sq ca hu cs tr ar id vi ko ja ru zh zh_TW eo
قبلی  بعدی  ویرایش  تغییر نام  واگرد  Search  سرپرستی  
مستندات  
اخطار! این صفحه ترجمه نشده است.  مشاهده نسخه انگلیسی 
XmlReaderNodeType (gb.xml)

نمادها
این کلاس استاتیک می باشد.

ثابت ها 
 Attribute  CDATA  Comment  Document  DocumentFragment  DocumentType  Element  EndElement  EndEntity  EndStream  Entity  EntityReference  None  Notation  ProcessingInstruction  SignificantWhitespace  Text  Whitespace  XmlDeclaration