Home > comp > gb > collection 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR sq ca hu cs tr ar fa id vi ko ja ru zh zh_TW eo
Previous  Next  Edit  Rename  Undo  Refresh  Search  Administration  
Documentation
History
 
Warning! This page is not up to date.  See english version 
Collection (gb)
Имплементира хеш табела чии клучеви се стрингови а вредностите се од податочниот вид Variant.

Кога ништо не е асоцирано со даден клуч, се користи NULL. Како последица, асоцирањето на NULL со даден клуч е еквивалентно на отстранувањето на клучот од колекцијата.

Големината на интерната хеш табела динамички расне со додавањето на податоците.

Symbols
This class is creatable.
This class acts like a read / write array.
This class is enumerable with the FOR EACH keyword.

Properties  Methods 
Count  Key  Length    Add  Clear  Copy  Exist  Remove