Home > def > eventloop 
 en fr de es it nl pl pt pt_BR sq ca hu cs tr ar fa id vi ko ja ru zh zh_TW eo
Previous  Next  Edit  Rename  Undo  Refresh  Search  Administration  
THIS WIKI IS DEPRECATED AND IS READ-ONLY. THE NEW WIKI IS THERE.
Documentation
History
 
Циклус на настаните
Циклусот на настаните е интерна функција на интерпретерот на Gambas што чека системски настани и ги преупатува како што доаѓаат.

Системските настани може да дојдат од корисничкиот интерфејс, од дете-процес, од мерач на време... Тие обично се следени од обични Gambas настани.

See also

Циклус за обработка на настани